Contact Us

Regd. Office
SARG VIKAS SAMITI
Dina Lodge, Mallital, Nainital (Uttrakhand)

PH: (05942) 235978
E-mail: sargnainital@gmail.com
Dehradun Office
SARG VIKAS SAMITI
5/6, new 25 lane No 3, Teg Bahadur Road,
Dalanwala, Dehradun.

Ph: 0135-2669633
E-mail: sargdehradun@gmail.com

Maharastra Branch
SARG VIKAS SAMITI
'Shrushti' Hall No. 1-2
Near Laxmi Provision,
Kriti Nagar, Gaurakshan Road Akola,
Maharashtra

Ph: 0724-2458539
MP Branch
SARG VIKAS SAMITI
Minaxi Cinema Square, Near State Bank of India,
Hoshangabad, Madhya Pradesh.

Ph: 09893052595